Îmânın altı şartından birincisi, Allâhü Teâlâ’ya îmân etmektir. Şöyle ki; Allâhü Teâlâ vardır. Onun zâtı, bütün kemâl sıfatları ile muttasıf (Yâni, bütün güzelliklere eksiksiz olarak sâhip), bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve uzaktır.
Allâhü Teâlâ’nın sıfatları, sıfât-i zâtiyye ve sıfât-isübûtiyye olmak üzere iki kısımdır.

SIFÂT-I ZÂTİYYE

Allâhü Teâlâ’nın Sıfât-ı Zâtiyyesi altıdır:

1- Vücûd: Var olmak. Allâhü Teâlâ vardır.
2- Kıdem: Evveli olmamak; ezelî olmak. Allâhü Teâlâ’nin varlığının evveli yoktur.
3- Bekâ: Sonu olmamak; ebedî olmak. Allâhü Teâlâ’nin varlığının sonu yoktur.

4- Vahdâniyet: Birlik. Allâhü Teâlâ zâtinda ve sıfatlarında tek olup, ortağı yoktur
5- Muhâlefetün lilhavâdis: Yaratılanlara hiç benzememek. Allâhü Teâlâ sonradan olan hiç bir şeye benzemez. Akla ne gelirse Allah (c.c.) onun gayrıdır.
6- Kıyam binefsihi: Vücudunda gayre muhtaç olmamak. Allâhü Teâlâ varlığında hiç bir şeye muhtaç
değildir.

SIFÂT-I SÜBÜTİYYE

Allâhü Teâlâ’nın Sifât-i Sübûtiyyesi sekizdir:
1- Hayât: Hayât; Allâhü Teâlâ diridir ve dirilticidir.
2- İlim: Bilgi; Allâhü Teâlâ her şeyi bilir. Allâhü Teâlâ kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir.
3- Semi’: İşitmek; Allâhü Teâlâ her şeyi işitir.
4- Basar: Görmek; Allâhü Teâlâ her şeyi görür. Allâhü Teâlâ karanlık gecede, kara taşın üzerinde, kara karıncanin yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir.
5- İrâdet: Dilemek. Allâhü Teâlâ ne dilerse onu dilediği gibi işler.
6- Kudret: Gücü yetmek; Allâhü Teâlâ her şeye kâdirdir.
7- Kelâm: Konuşmak; Kur’ân-ı Kerim Allah kelâmıdır. Allâhü Teâlâ’nın harf ve sese muhtaç olmadan kelâmı demektir.
8- Tekvîn: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak. Allâhü Teâlâ bütün mahlûkâtın yaratıcısıdır.