Günümüz dünya’sında her ne kadar batı kültürü ve ülkemizin özenti batı tavırları çoğalmış olsada insanlarımız Cin‘ler hakkında göz yumulmayacak kadar cahil durumdadırlar. Bu bakımdan cin çarpması gibi durumları pisikolojik bir durum veya hurafe olarak adlandırabilmektedirler. Tabikide her bunalıma giren cinlerin etkisi altında değildir. Ancak bu bunalımda etkileri varmı yokmu mutlaka bilinmesi gerekir bunuda uzman bir kişi tarafından diğer insanlar tarafından güvenilir hocalar aracılığı ve bu işin ehli kişiler tarafından tespiti mümkündür.

Dikkat; bu telkini yaparken Mutlaka ABDEST li olunması gerekmektedir.

Peki ” Cin Çarpması ” durumunda kişisel olarak her müslüman erkek ve kadının  yapabileceği dua ve ayetler nelerdir. Cin çarpmış birisine ilk müdahale nasıl olmalı, Cin çarpmış birini nasıl anlarız.

  1. Euzübillahimineşşeytanirracim
  2. Fatiha Suresi
  3. Bakara Suresi 1,2,3,4,5 ile 163, 164, 255, 284, 285 ve 286. ayetlerini okuruz.
  4. Ali İmran Suresi 18. Ayeti
  5. Araf Suresi 54, 55, 56. ayetleri
  6. Muminun Suresi 116, 117, 118. ayetleri
  7. Saffat Suresi İlk 10 Ayeti
  8. Haşr Suresi Son 3 Ayeti
  9. Cin Suresi 3. Ayeti ile İhlas, Felak Ve Nas Sureleri Okunur.
  1. Cin çarpan insanın baş ucuna geçerek  Euzü besmele EuzübillahimineşşeytanirracimKovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” anlamına gelmektedir. demeliyiz.

Bir işe başlarken kovulmuş şeytandan Rahman ve Rahim olan Allah’a sığınmaktır. “Euzübillahimineşşeytanirracim” olan ilk kısmı euzu, “Bismillahirrahmanirrahim” olan ikinci kısmı ise besmeledir.(1)

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

2. Fatiha Suresi

Fatiha,fethetmek yani açmak kökünden gelen bir kelimedir ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğundan dolayı açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha adını almıştır. Kur’an-ı Kerim’in 1. suresi ve 7 ayetten oluşan Fatiha Suresi, manası itibariyle en büyük dua ve münâcâttır.

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin

Errahmânir’rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na’budu

Ve iyyâke neste’în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en’amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

3. Bakara Suresi 1,2,3,4,5 ile 163, 164, 255, 284, 285 ve 286. ayetlerini okuruz.

1. Elif lam mim

2. Zalikel kitabu la raybe fîh* hudel lil muttekîyn

3. Ellezîne yu’minune bil ğaybi ve yukîymunas salate ve mimma razaknahum yunfikun

4. Vellezine yu’minune bi ma unzile ileyke ve ma unzile min kablik* ve bil ahîrati hum yukînun

5. ulaike ala hudem mir rabbihim ve ulaike humul muflihun

163. Ve ilahukum ilahuv vahîd* la ilahe illa huver rahmanur rahîym

164. İnne fî halkîs semavati vel erdî vahtilafil leyli ven nehari vel fulkilletî tecrî fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahu mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fîha min kulli dabbetiv ve tasrîfir riyahî ves sehabil musahhari beynes semai vel erdî le ayatil li kavmiy ya’kîlun

255. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum* la te’huzuhu sinetuv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezî yeşfeu îndehu illa bi iznih* ya’lemu ma beyne eydîhim ve ma halfehum* ve la yuhîytune bi şey’im min îlmihî illa bi ma şa’* vesia kursiyyuhus semavati vel ard* ve la yeuduhu hîfzuhuma* ve huvel alîyyul azîym

284. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tubdu ma fî enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah* fe yağfiru limey yeşau ve yuazzibu mey yeşa’* vallahu ala kulli şey’in kadîr

285. Amener rasulu bi ma unzile ileyhi mir rabbihî vel mu’minun* kullun amene billahi ve melaiketihî ve kutubihî ve rusulih* la nuferriku beyne ehadim mir rusulih* ve kalu semî’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masîyr

286. La yukellifullahu nefsen illa vus’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tuahîzna in nesîna ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna îsran kema hameltehu alellezîne min kablina* rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih* va’fu anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirîn

3. Bakara Suresi 1,2,3,4,5 ile 163, 164, 255, 284, 285 ve 286. Anlamı Meali

1. Elif Lâm Mîm.(1)

(1) Kur’an-ı Kerim’de yirmi dokuz sûrenin başında yer alan bu gibi harflere “Hurûf-i mukattaa” veya “Mukatta’ât” (Arap alfabesindeki adlarıyla, tek tek okunan harfler) denir. Anlamlarını kesin olarak bilmediğimiz bu harfler üzerinde tefsir bilginleri çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bunlar arasında, bu harflerin; başında bulunduğu sûrenin adı, ya da Allah Teâlâ ile Hz.Peygamber arasında birer şifre olduğu görüşleri ağırlık kazanmıştır.

2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.

3. Onlar gaybe(2) inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

(2) Gayb, sözlükte görme duyusuyla algılanamayan şey demektir. Kelime (gayb), “duyuların kapsamına girmeyen gizli her şey” anlamında kullanılır. Bir şeyin “gayb” oluşu, Allah’a göre değil insanlara göredir. Zira Allah’ın ilminin dışında kalan hiçbir şey yoktur. Allah’a, meleklere, ahiret gününe, cennet ve cehenneme, kadere inanmak “gaybe iman” konuları arasındadır.
4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.

5. İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

163. Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

164. Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.

255. Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. Bu ayet Ayetel Kursidir detaylı bilgi için Ayetel Kursi Faydaları ve faziletleri.

284. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

285. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

286. Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

4. Ali İmran Suresi 18. Ayeti

18. Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım

18. Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

5. Araf Suresi 54, 55, 56. ayetleri

54. İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın
55. Üd’u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbül mu’tedın
56. Ve la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha ved’uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın

54. Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a(10) kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.

(10) Arş, kudret ve hâkimiyet tahtı, sınırsız kudret makamı demektir.

55. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.

56. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.

 

6. MUMİNUN Suresi 116, 117, 118. ayetleri

116. Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
117. Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun
118. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

116. Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. O’ndan başka hiç ilâh yoktur. O, şerefli ve yüce Arş’ın Rabbidir.

117. Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı hâlde Allah ile birlikte başka bir ilâha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler.

118. De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!”

7. Saffat Suresi İlk 10 Ayeti

1. Vessaffati saffa
2. Fezzacirati zecra
3. Fettaliyati zikra
4. İnne ilaheküm le vahıd
5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid
8. La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib
9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb

1,2,3,4. Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah’ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilâhınız gerçekten bir tek ilâhtır.(1)

(1) Âyetlerde belirtilen işleri yapanların melekler, yahut mü’minler ve özellikle âlimler olduğu tefsir bilginlerince ifade edilmiştir.

5. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir.(2)

(2) Mevsimlere göre güneş ufuk çizgisinde her gün farklı noktalarda doğup batmaktadır. Bu itibarla bir yıllık süre içinde birçok “Doğu”, birçok “Batı” oluşmaktadır. (Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: Rahmân sûresi, âyet, 17 ve dipnotu.)

6. Biz, en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.

7. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.

8,9. Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.

10. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).

8. Haşr Suresi Son 3 Ayeti

22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

22. O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı(5) da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.(6)

(5) “Gayb”ın anlamı için Bakara sûresi, âyet: 3 ve ilgili dipnota bakınız.
(6) “Rahmân” ve “Rahîm” sıfatlarının anlamı için Fâtiha sûresi, âyet: 2 ve ilgili dipnota bakınız.

23. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

24. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

9. Cin Suresi 3. Ayeti ile İhlas, Felak Ve Nas Sureleri Okunur.

3. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.

3. “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”

1. Kul hüvallahü ehad
2. Allahüs samed
3. Lem yelid ve lem yuled
4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad

1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2. “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

3. O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

4. “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

1. Kul e’uzü birabbilfelak
2. Minşerri ma halak
3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
4. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad
5. Ve min şerri hasidin iza hased

1,2,3,4,5. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

1. Kul e’uzü birabbinnas
2. Melikinnas
3. İlahinnas
4. Min şerrilvesvasil hannas
5. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas
6. Minel cinnetivennas

1,2,3,4,5,6. De ki: Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanlarn Rabbine, insanlarn Melikine, insanların İlahına sığınırım.

Yukarıda yapmamız gerekenler ve Cin çarpmış bir kişiye nasıl müdahale edeceğimizi ayetler eşliğinde tanıtmaya çalıştım. Dikkat bu telkini yaparken Mutlaka abdestli olunması gerekmektedir.