Fatiha suresi hem ayet hemde dua’dır. Her namazın başında olmazssa olmazlardandır. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ; Fatiha suresi okunmayan namazın kabul olmayacağına dair Fâtihatu’l-Kitâb’ı (Fâtiha Suresini) okumayan bir kimsenin namazı olmaz.” [Buhari, (756); Müslim (394)…]

Bu yüzden Fatiha suresi‘nin okunuşu ve anlamı faziletleri ve faydaları Fatiha suresini dinlemeniz için video ve mp3 dosyalarından oluşan bol fayda sağlayacak bu makalede güzel vakit geçirmeniz dileğimle.

EN GÜZEL DUÂ FATİHA SURESİ

أعود بال له من الشيطان الرجيم
بسم ال له الرحمن الرحيم

EÛZU BİLLÂHİ MİNE’Ş-ŞEYTÂNİ’R-RACÎM
BİSMİLLÂHİ’R-RAHMÂNİ ‘RRAHÎM

(Taşlanmış şeytan’dan Allah’a sığınır, Rahmân
ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.)

Fatiha suresi yazılışı  arapça

الحمد ل له رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين
و ایياك تعبد واياك نستعين ب اهدا الصراط المستقيم *صراط
* الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

El-hamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn. Er-rahmâni’r-rahîm.
Mâliki yevmi’d-dîn. lyyâke na’budu ve iyyâke nesteîn.
İhdina’s-sırâta’l-müstakîm. Sırâta’llezîne en’amte aleyhim
ğayril-mağdûbi aleyhim vele’ddallin. Âmîn.

Fatiha suresi anlamı

(Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O. Rahmân ve Rahîm’dir. Kıyâmet gününün tek sahibi O’dur.
Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna.
Gazabına uğrayanların ve sapitanların yoluna değil.) Âmin, Allâhım kabul eyle.

https://www.youtube.com/watch?v=v1s8HeNkL9A

Fatiha Suresi Dinle

Fatiha Suresi dinlemeniz için 3 ayrı mp3 dosyası ile sizlere sunuyorum hoşunuza gideni dinleyin.

Ahmed Al Ajmi Fatiha Suresi Dinle

Abdul Basit Fatiha Suresi

Abdur Rahman As-Sudais

Fâtiha súresi bilindiği gibi, Kur’ân-ı Kerim’in ilk sûresidir ve aynı zamanda bir duâdır. Yüce mevlâmızın bize gönderdiği ve sevgili Elçisi Muhammed Mustafa (s.a.s)’nın tebliğ edip öğrettiği ilâhi bir duâ.

Fatiha Suresi Arapça

Fatiha Suresi Arapça

Fatiha Suresi Arapça

Önemine ve güzelliğine binaen kitabımıza Fâtiha ile başlamayı uygun bulduk. Fâtiha vesilesiyle Elmalı’lı merhum Hamdi
Yazır’ın tefsir’inin başlangıç kısmına yazdığı şu dibâce’yi mü’minlerin gönlüne bir sevinç ve heyecan vermesi dileğiyle buraya alıyoruz. “İlâhi! Hamdini sözüme sertâç ettim, zikrini kalbime mi’râc ettim. Ben yoktum var ettin,
varlığından haberdâr ettin. aşkınla gönlümü bîkarår ettin. İnâyetine sığndım, kapına geldim, hidâyetine sığındım lütfuna geldim, kulluk edemedim afvina geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, hakikatı öğret.

b72fb121092e8e32a3999594d427f1b2

Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem, Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin habibini kâinâta sevdirdin: Sevdin dehil’at-i risâleti giydirdin.

Fatiha Suresinin Fazileti Ve Şifaları

Fâtiha Sûresinin Fazileti ve Şifa Oluşu (Kur'ân-ı Kerîm Meâli ve Tefsiri - Ders 3)Fâtiha Sûresinin Fazileti ve Şifa Oluşu (Kur’ân-ı Kerîm Meâli ve Tefsiri – Ders 3)

Makâmi İbrahim’den Makâmı Mahmûd’a erdirdin. Serveri asfiyâ kıldın. Hâtemi enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafā kıldın.
Salât-u selâm, tahiyyat-u ikrâm, her türlü ihtirâm O’na, O’nu Al-ü ashâb-ü etbåina yâ Rab!”
Fâtiha súresi, Kur’ân-ı Kerim’in ilk sūresidir. Görüldüğü gibi, bu sûrede yüce Allah’ın bazı isimle
ri, sıfatları zikredilmektedir. Müslümanlar kıldıkları
namazların her rekâtinda bu sûreyi bir kere okur-
lar. Böylece bir günde en az otuz-kırk defâ okunmuş olur. Fatiha Suresinin FaziletleriFatiha Suresinin Faziletleri

Müslüman her okuyuşunda kendisini yaratan Allah’ına hem yalvarmakta, hem de söz vermektedir.
“İyyâke na’büdü” hitabiyle Allah’a şöyle söz vermektedir: Allahım! Seni bilip tanıdım. Rahmânsın, Rahim’sin. Birsin eşin ve ortağın yoktur. Bunun için de ben yalnız Sana ibadet ediyorum ve Senden başka hiç kimseden yardım istemiyorum. Sen varken başka birisinden nasıl yardım istenebilir? Sendin gününün yegâne sahibisin. Bana saymakla bitmeyecek kadar çok nimet verdin; bunların şükrünü edâ edebilmem mümkün değil. Onun için Sana hamdediyorum, Sana şükrediyorum. Zaten hamd edilecek tek varlık Sen’sin.

Ben öyle sağlam bir imana sahibim ki, Sen’den başka kimsenin önünde eğilmem. Sen benim Allah’ımsın,beni Sen yarattın, Sen hayat verdin. Ben hiç bir şey bilmiyorum; yalan-yanlış yollara gitmek istemem. Kendi başıma doğru yolu bulabilecek
güce, kuvvete de sahip değilim. Öyleyse ey Rahmân ve Rahîm olan Allahım! Beni hidayet yoluna ancak Sen ulaştırırsın, ulaştır! Öyle sapıtıp Senin yolundan başka yollara gidip dalâlete düşen sapıkların yoluna değil; kendilerini sevdiğin ve dolayısiyle nimetlere garkettiğin sevgili kullarının gittikleri yola, “Sırâtı müstakim”e götür. Duâmi kabul eyle Allahım!

Fatiha süresi fazileti

Hadislerde Fatiha Süresinin Fazilet ve Sırları - Nazar, Büyü ve Hastalıktan Kurtulmak İçin DualarHadislerde Fatiha Süresinin Fazilet ve Sırları – Nazar, Büyü ve Hastalıktan Kurtulmak İçin Dualar

Bu duâyı daha küçük yaştan itibaren her gün defalarca okumaya başlayan müslümanın şahsiyeti de ona uygun olarak teşekkül etmeye başlar. Allah’tan başka kimsenin huzurunda eğilmez; dünya çıkarları onun gözünde hiç bir anlam ifade etmez, o, yalnız hak ve hakikatın arkasından gider.

Bu ve burada açıklama imkánı bulamadığımız diğer sebeplerle, Fatiha súresi‘nin okunması cok faziletlidir. Bundan dolayıdır ki, her namazda mutlaka okunur.

Okumadan namaz kılmak mümkün değildir; çünkü Hz. Peygamber (s.a.s) Fatihasız namazın noksan ve eksik olduğunu israrla belirtmişlerdir.

Ebů Said b. Mualla anlatıyor: “Ben bir kere mescidde namaz kılarken Resûlullah beni çağırmıştı. Namaz kıldığın için icabet
edememiştim.”Namazı kılıp yanına vardığımda:- Yâ Resûlellah, namaz kılıyordum, diye özür
beyan ettim. Bunun üzerine O: Allah Kur’ân’daEy Mü’minler! Sizi Resûlullah kendinize hayat verecek şeylere davet
ettiği zaman icabet ediniz” buyurmadı mı? dedi. (Enfål, 24). Sonra bana:- Ey Said, sen bu mescidden çıkmazdan önce
sana bir sûre öğreteceğim ki, o, Kur’ân’daki sûrelerin sevab bakımından en büyüğüdür, dedi. Sonra elimi tuttu, mescidden çıkmak istediği sırada ben: – Ey Allah’ın Elçisi! Sana bir süre öğreteceğim
ki, o, Kur’andaki sûrelerin en büyüğüdür, demiştin, diye hatırlattım. Resulullah:- O sûre, “El-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn…”dir ki, namazlarda tekrar olunan yedi âyet  Kur’ân’dır” buyurdu. (Buhari, Tefsiru’l-Kur’ân.
(1/146).

silhouette muslim man praying 23 2147794116

Fåtiha sûresinin değerini anlatmak elbette mümkün değildir; ancak şu kudsi hadis bize bu konuda ışık tutmaktadır:
“Fâtiha’yı kendimle kulum arasında ikiye böldüm: Yarısı benim, yarısı da kulumundur. kulumun istediği hakkıdır: kendisine verilecektir.

Hz. Peygamber devamla diyor ki: Bir kul “El-hamdu lillâhi rabbi’l-âlemin” dediği
zaman Allah: – “Kulum bana hamdetti,” der. Kul:
“Er-Rahmâni’r-Rahim” dediğinde, Allah: – “Kulum beni umûmî ve husûsi manâda olan
merhametle andı, beni övdü,” der. Kul: “Māliki yevmi’d din” dediğinde, Allah:
– “Kulum beni büyük tanıdı, bana saygı gösterdi”, der. Kul: -“iyyake… nestein” dediği zaman, Allah:
“Bu benimle kulum arasındadır. (ibadet kuluma, yardım ise bana âittir). Kulumun istediği verilecektir”, der. Kul:”İhdina’s sirâta’l-müstakīm… vele’d-dâllin” dediğinde ise, Allah: “Bu dilek kula aittir, istediği verilecektir”,
buyurur. ” (Müslim, salát, 38).

Fâtiha súresinin fazileti hakkında rivayet edilen bir hadis de şöyledir:

İbn Abbâs (r.a) demiştir ki: “Cebrâil, Hz. Peygamber (s.a.s)’in yanında otururken, üstünden kapı açılmasına benzer bir ses
duydu. Başın yukarn kaldırdı. İşte şu, bu günden başka hiç açılmamış bir kapıdır, dedi. O’ndan bir melek indi ve: Bu yer yüzüne inen bir melektir ki, bu günden başka asla inmiş değildir, dedi. Selâm verdikten sonra: Ancak sana verilen ve senden önce hiç bir peygamber’e verilmeyen iki nur ile mūjde sana.

Bu iki nur “Fâtthatü’l-kitab” ile Bakara sûresinin sonlarıdır. Bunlardan okuyacağın her bir harfe karşılık,
istediğin mutlaka sana verilecektir, dedi.” (Müslim.salátu’l-müsáfirin, 254).

“Âmene’r-resûlu” Bilindiği gibi, Bakara sûresinin sonu Âmene’r-resûlu diye meşhur olan duâ âyetleridir.

Âmene’r-resûlu Okunuşu ve Anlamı

amenerrasulu

Amenerrasulû bi ma ûnzile ileyhi mir rabbihi vel mû’minun, kûllûn amene billahi ve melaiketihi ve kûtûbihi ve rusûlih, la nûferriku beyne ehadim mir rusûlih, ve kalu semi’na ve eta’na gufraneke rabbena ve ileykel masir (2/285)

La yûkellifûllahu nefsen illa vûs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tûahizna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kâblinâ, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih, va’fû anna, vağfir lena, verhamna, ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin (2/286)

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” Bakara 286.

Fâtiha sûresi, şifâ niyetiyle de okunur. Buhâri’nin Ebú Said el Hudrî tarikiyle rivayet ettiği bir hadiste: Arap kabilelerinden birinde bir şahsı akreb’in soktuğu, her çareye başvurmalarına rağmen tedavi edemedikleri anlatılır. Neticede Ebu Said el-Hudrî Fatiha sûresini okur ve hasta iyileşir.

Fâtiha suresinin faziletine dair kaynaklarda çok geniş bilgi vardır. Hepsini burada zikretmemiz mümkün olmadığı için; bu sûrenin yalnız namazlarda değil. her zaman okunabileceğine işaret etmekle yetiniyoruz.

Besmele ise, zaten bütün müslümanların hangi iş olursa olsun, başlarken okumaları gereken bir âyettir. Hz. Muhammed (s.a.s) bir hadislerinde “Besmele ile başlanmayan her önemli iş, bereketsiz ve neticesiz kalmaya mahkûmdur” buyurmuşlardır.
Dikkat edilecek olursa, Allah, Rahmân ve Rahîm kelimeleri, yani Allah’ın Fatiha súresindeki isimleri
orada da geçmektedir. Her işimizde; derse çalışırken, yemek yerken herhangi bir işe başlarken besmele ile başlamak gerektiğini çocuklarımıza öğretmeliyiz.

Bu konuda annelere daha fazla görev düşmektedir. Çünkü küçük yaşta çocukların eğitimi ile daha çok onlar meşgul olmaktadırlar.

Fatiha Suresi Arapça Tilaveti Ve Türkçe Anlamı Meali

https://www.youtube.com/watch?v=npPizoCQtJA