Güzellik Duası gerçekten işe yarıyor mu?  Yüz güzelliği için okunacak dua nedir? gibi soruların cevabı burada…

Dünya üzerinde kitaplarda yazan bilgilere dayanarak En güzel yüzlü kişi Hz.Yusuf olarak bilinmektedir. Bu bakımdan biz müslümanların güzellik denilince akla ilk gelen kişi Hazreti yusuf aleyhisselam olmuştur. Araştırmalarım sonucu elde ettiğim gerçekten tesir eden güzellik ayetleri, güzellik duaları olarak 2 kısımda paylaşacağım Güzellik Tertibi’ni sizinle paylaşacağım.

Diğer Güzellik Duamız: Ay Gibi Güzel Görünmek İçin En Etkili Dualar

praying hands with faith religion belief god power hope devotion 79161 710
Elbette güzellik duası herkes de aynı sonuçları vermeyebilir. Nitekim gece namazı kılanların gözle görülür derecede yüzlerinin parlak ve güzel olduklarını görürüz. Öncelikle bu tertipleri anlatmadan önce asıl yapılması gereken bazı hususları sadece Güzellik duası için değil her hangi bir dua için dahi bu hususlar geçerlidir.

Dualarımızın temeli samimiyettir, samimi olmanın ise en temelinde vakarlık (alçak gönüllük) yatmaktadır. Alçak gönüllük hususunda benimsenilmesi gereken şart şöyledir; bir şeyi gerçekten ihtiyacınız olduğu için istemek!

teenage girl with praying sunny nature 1150 7219

Bunu açarak örnek vereyim : Bir kadın işsizdir, iş aramak için çarşıya çıkar  ve bir restoranın bulaşıkçı aradığını görür oraya iş başvurusunda bulunmak için gider. Maaş ve diğer şartlar konuşulur. Bir kaç Gün sonra . Kadıncağız iş bulmanın sevinci ile çalışacağı yere gider.  İş yerine geldiğinde kendisinin orada çalışamayacağı çünkü onun yerine başka bir eleman bulunduğunu ve sana gerek kalmadı diyerek kadıncağızı kapının önünden geri çevirir. Başından buz gibi suların devrilmesi olarak adlandıran kadıncağız arkasını döner ve için için ağlayarak evine doğru yol alır.  Göz yaşlarına hakim olamayıp cadde ortasında yanaklarından damlalar düşer kimseye aldırış etmeden yürürken , işte bu anda Ya rabbi! senden başkasına  el açtırma, bana öyle bir iş verki kendi işim olsun bir daha kimsenin kapısına gitmeyeyim. diye dua ederek yürüyormuş. Bu halden bir hafta geçmeden Allah ona pazarcılık işini kolaylaştırmış. Şimdi o kadıncağız 8 yıldır pazarcılık yapıyor. Ticaret yapmakla meşgul kendi işini yapıyor ve Aylık kazancı askeri ücretin 3 katından daha fazla.

hands women who raise their hands 1150 17592

Bu hikayede edinilmesi gereken bilgi ise şudur. Kapıdan kovulmadan duanızı gerçekten samimi bir şekilde yapamazsınız. Kalbiniz yumuşamalı ve gerçekten istemelisiniz. Yüz güzelliği için yapılan dualar olarak yukarıdaki hikaye temsil gösterilmez ancak duaların kabulu için en önemli mesele samimiyettir.

Şimdi gelelim Güzellik Duası‘na duanın nasıl yapılması konusunda sizlere hikaye eşliğinde örnek verdim. Buradan itibaren dua’nın hemen geçerli olmayacağını ve zamanla hikmet bulup oluşağını sizlere şu örnekle misal vereyim :

group people holding hands praying worship believe 1150 14875

Bir tohum ekersiniz sularsınız ve fidan olur, fidan yeşerir, filizlenir meyve verecek zamana kadar büyütürsünüz, ve artık meyveleri olgunlaşır da onları toplar afiyetle yersiniz veyahut hayvanlarınıza yedirirsiniz.

İşte bu örnek dua’nın ta kendisidir. bazı dualar fasulyeye bazıları ceviz ağacına benzer. Fasulye hemen buyur 1 ayda meyve verir. Ceviz ise 5 yılı bulabilir meyve vermesi değerli kardeşlerim bu bakımdan duanızı ederken sabırla duada ısrar ediniz.
Güzellik duası ise ihtiyaç olmayan keyfiyet olan bir duadır. Güzellik duasının yapılma sebebleri şunlardır bildiğimiz:

Sevdiğine güzel görünmek için
Eşine güzel görünmek için
Allah’ın nurunu göstermek için
Yakışıklı görünmek için
Şirin görünmek için

Yukarıdaki maddelere bakacak olursak  içlerinden mutlaka bir tanesi senide ilgilendiren isteklerden birisi. O halde buraya dikkat edelim. Öncelikle ne ve neden istediğini bilmelisin. İçinde benim için en hayırlı başlık Allah’ın Nurunu Göstermek İçin Güzellik Duası benim için en uygunu ben bu duayı edecek olsaydım bunu seçerdim.

Güzellik Duası

Güzellik Duası

Güzellik duası her zaman edilebilen ancak tesiri mahiyetinde arttırmak için abdestli olarak öncesinde namaz kılarak acele etmeden edilmesi daha makbul olacağı kanatindeyim.

Elimizde bazı ayetler var yüz güzelliği için bu ayetleri okumak yeterli olacağı kadar bunları suya okuyup yüzümüzü yıkamamız, suya okuyup içmemiz, muska olarak üzerimizde taşımamız, yüzük veya kolyemize bu ayetleri günlük okumamızda bu tertibin tesini arttırıcı yöndeki hamleler olarak göz önünde bulundurulabilir.

Güzellik Zikirleri

Güzellik Zikirleri

Güzellik Zikirleri

Ya nur Allah 33 defa

Kale rabbişrah lı sadrı 7 defa

Ve yessir lı emrı 7 defa

Vahlül ukdetem mil lisanı 7 DEFA

Key nüsebbihake kesıra 7 defa

Ve nezkürake kesıra 7 defa

İnneke künte bina besıyra 7 defa

Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era 3 defa

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü bi külli şey’im mühıyta  1 defa

Güzellik Ayetleri

Ya eyyühen nasü in küntüm fı raybim minel ba’si fe inna halaknaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme mim mudğatim muhallekativ ve ğayri muhallekatil li nübeyyine leküm ve nükirru fil erhami ma neşaü ila ecelim müsemmen sümme nuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm ve minküm mey yüteveffa ve minküm mey yürüddü ila erzelil umüri li keyla ya’leme mim ba’di ılmin şey’a ve teral erda hamideten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet ve embetet min külli zevcim behıc
Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve ennehu yuhyil mevta ve ennehu ala külli şey’in kadır

Elhamdü lillahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve lehüm hamdü fil ahırah ve hüvel hakımül habır

Ya’lemü ma yelicü fil erdı ve ma yahrucü minha ve ma yenzilü mines semai ve ma ya’rucü fıha ve hüver rahıymül ğafur

Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

innema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun

Ve ma yesteil a’ma vel besıyr

Ve lez zulümatü ve len nur

Ve lez zıllü ve lel harur

Ve kalül hamdü lillahillezı ezhebe annel hazın inne rabbena le ğafurun şekur

Güzellik Duası : Elif lam ra Ya nur Allah’ım Nurunla yüzümü aydınlat. Ha, Mim  Okuduğum ayetlerin tesirlerini ancak sen bilirsin. Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil erdı rabbil alemın Benim isteğim ise yüzümü nurlandırmandır. Elif Lâm Mîm. Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku­lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs­tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve Elif Lâm Râ beni nûrunla nur eyle benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır. ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdı ve hüvel azızül hakım. Ha, Mim. Elif Lâm Râ

Vakıa Suresi Okunur. 

1. İza veka’atilvaki’atu.
2. Leyse livak’atiha kazibetun.
3. Hafıdatun rafi’tun.
4. İza ruccetil’ardu reccen.
5. Ve bussetilcibalu bessen.
6. Ve fekanet hebaen munbessen.
7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
10. Vessabikunessabikune.
11. Ulaikelmukarrabune.
12. Fiy cennatin na’ıymi.
13. Sulletun minel’evveliyne.
14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.
15. ‘ala sururin medunetun.
16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
22. Ve hurun ‘ıynun.
23. Keemsalillu’luilmeknuni.
24. Cezaen bima kanu ya’melune.
25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
26. İlla kıylen selamen selamen.
27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
28. Fiy sidrin mahdudin.
29. Ve talhın mendudin.
30. Ve zıllin memdudin.
31. Ve main meskubin.
32. Ve fakihetin kesiyretin.
33. La maktu’atin ve la memnu’atin.
34. Ve furuşin merfu’atin.
35. İnna enşe’nahunne inşaen.
36. Fece’alnahunne ebkaren.
37. ‘Uruben etraben.
38. Liashabilyemiyni.
39. Sulletun minel’evveliyne.
40. Ve sulletun minelahiriyne.
41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
42. Fiy semumin ve hamiymin.
43. Ve zıllin min yahmumin.
44. La baridin ve la keriymin.
45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
48. Eve abaunel’evvelune.
49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
53. Femaliune minhelbutune.
54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
55. Feşaribune şurbelhiymi.
56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
58. Efereeytum ma tumnune.
59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
63. Efereeytum ma tahrusune.
64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
66. İnna lemuğremune.
67. Bel nahnu mahrumune.
68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
71. Efereeytumunnarelletiy turune.
72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
77. İnnehu lekur’anun keriymun.
78. Fiy kitamin meknunin.
79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.
81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
83. Felevla iza beleğatilhulkume.
84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
93. Fenuzulun min hamiymin.
94. Ve tasliyetu cahıymin.
95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Bunuda Okuyun : Diğer Güzellik Duamız: Ay Gibi Güzel Görünmek İçin En Etkili Dualar

Benzer İçerikler Google Reklamları Aşağıda