Îmânın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Cenâb-ı Hakk’ın, şerîatını, emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği mümtaz zâtlardır.

Peygamberler insanları, Allâh’a şirk koşmak ve puta tapmak gibi dalâletlerden kurtarmaya, inananları hem dünyada hem de âhirette saâdete erdirmeye vesiledirler.

İnsanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetersiz olduğundan Hazreti Allâh, kullarının ebedî saadeti ve doğru yolu bulmaları için rehber olarak peygamberler göndermiştir. Peygamberler, Allâh tarafından mûcizelerle kuvvetlendirilmişler; Allâh’ın izni ile bir çok hârikulâde yani eşi görülmemiş ve olamaz diye bilinen şeyler, onların elinde kolayca olmuştur.

İlk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselâm’dır. İşte bunun içindir ki, yaratılışı itibariyle üstün bir varlık olan insanın, aslı, bazı yanlış düşünenlerin iddia ettiği gibi maymun değil; yine insandır. Esâsen “İnsanın aslı maymundur” diyenlerin bu bâtıl iddiasını, asrımızın inkişâf eden ilmi ve fenni kökünden çürütmüştür. Hiç şüphesiz bilinmelidir ki, bizim aslımız maymun değil; Cennetten gelme ve tertemiz Hazret-i Adem ile Hazret-i Havvâ’dır.

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Peygamberler hakkında bilinmesi vâcip ve zarûrî olan sıfatlar beştir.

1- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Aslâ yalan söylemezler.
2- Emânet: Emîndirler. Her hususta kendilerine güvenilir.

3- Tebliğ: Allâhü Teâlâ’nın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler.
4- Fetânet: Son derece zekidirler.
5- Ismet: Masumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.

Peygamberimiz Muhammed Mustafâ (s.a.v)’in diğer
peygamberlerden ayrı beş vasfı daha vardır:

1- Bütün peygamberlerden efdaldir (üstündür).
2- Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir.
3- Hâtemü’l-Enbiyâ; peygamberler silsilesinin son halkası, yani son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.
4- Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
5- Şerîatı, kıyâmete kadar devam edecektir.
Kur’ân-ı Kerîm’de isimleri geçen peygamberler: Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamberimize kadar bir rivâyete göre 124 bin, diğer bir rivâyete göre ise 224 bin peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan peygamberlerin
mübârek isimleri şunlardır:

1) Âdem
2) Idrîs
3) Nûh
4) Hûd
5) Sâlih
8) İsmâîl
9) Ishâk
10 Yâkûb
15) Hârûn
16) Dâvûd
22) Zekeriyyâ
23) Yahyâ
17) Süleyman 24) Îsâ
25) Üzeyr* mübârek zâta evliyâ diyenler de vardır.
26) Lokmân* mübârek zâta evliyâ diyenler de vardır.
27) Zülkarneyn* mübârek zâta evliyâ diyenler de vardır.
11) Yûsüf
18) Yünus
12) Eyyûb 19) ilyâs
6) İbrâhîm 13) Şuayb 20) Elyesa’
7) Lût
28) Hazret-i Muhammed Mustafâ (Aleyhimüsselâm)
14) Mūsâ
21) Zülkifl
* Bu üç mübârek zâta evliyâ diyenler de vardır.